Hjem / Om oss. Plan1 Framgangsrådgiverne. / Nyheter som gir framgangNyheter som gir framgang

Det skjer stadig noe nytt og det kommer stadig nye initiativer fra bedrifter, organisasjoner, fylke, stat, kommune og fra EU. Nyhetene har ofte det tilfelles at de er ment å fostre nettopp framgang for norske bedrifter og organisasjoner. Mengden av nyheter er etter hvert blitt så stor at det er tilnærmet umulig å følge med i alt som skjer, men det viktigste får vi med oss, og vi deler gjerne med de som ser på nyheter som ny mulighet for framgang.

STATUS FOR KLODENS KLIMA

I følge FN’s klimapanel IPCC kan det med stor sannsynlighet slås fast at:

- Temperaturen på kloden stiger som følge av menneskeskapt klimapåvirkning gjennom utslipp av klimagasser

- CO2-innholdet i atmosfæren stiger som følge av disse globale utslipp, mengden har økt dramatisk fra 200-300 ppm de siste 450 000 år til en økning de siste ca 100 år til nåværende nivå på ca 400 ppm

- Økt mengde av CO2 i atmosfæren medfører at den globale gjennomsnittstemperaturen øker

- Kraftige tiltak må iverksettes hvis to-gradersmålet skal nåes i 2100

Av de mest sentrale forskningsprogrammene i Norges Forskningsråd (NFR) er

Pga den voksende arbeidsledigheten og generelt svakere utsikter for næringslivet, hadde vi forventet en kraftig satsing innenfor de virkemidlene som Regjeringen har i bl.a. Nærings-og fiskeridepartementet. Denne forventningen ble ikke fullt ut innfridd, men som det vil fremgå av den mer detaljerte gjennom-gangen nedenfor, er det betydelig økning innenfor flere områder.

Det finnes mange alternative støtteordninger til næringslivet for omstilling

og raskere innovasjonstakt. Ambisjonen er å gjøre norsk næringsliv mer

kunnskapsbasert, konkurransedyktig og omstillingsvillig.

Utviklingsprosjekt innen Strategi og ledelse søker kandidater innen bær-, frukt- og grøntprodusenter i Telemark, oppstart 2. halvår 2015.


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner