Hjem / Om oss. Plan1 Framgangsrådgiverne. / Nyheter som gir framgang / Statsbudsjettet 2016Statsbudsjettet 2016

Pga den voksende arbeidsledigheten og generelt svakere utsikter for næringslivet, hadde vi forventet en kraftig satsing innenfor de virkemidlene som Regjeringen har i bl.a. Nærings-og fiskeridepartementet. Denne forventningen ble ikke fullt ut innfridd, men som det vil fremgå av den mer detaljerte gjennom-gangen nedenfor, er det betydelig økning innenfor flere områder.

Regjeringens ambisjon er å tilrettelegge for omstilling mot et mer innovativt, kunnskapsintensivt og mangfoldig næringsliv. Dette skal gi norsk økonomi flere bein å stå på. Bedriftene må bruke ny kunnskap, bruke eksisterende kunnskap på nye måter, utvikle nye produkter og løsninger og finne nye bruksområder. Regjeringen prioriterer derfor gjennom virkemiddelapparatet støtte til forskning og innovasjon som stimu-lerer til omstilling i nye næringer samt etablerte virksomheter.

Regjeringen har også lagt fram en Gründerplan: Gode ideer er fremtidens arbeidsplasser. Gjennom denne vil regjeringen legge til rette for:

 Bedre tilgang på kapital i tidlig fase.

 Økt tilgang på kompetanse.

 Et mer attraktivt gründerland.

SkatteFUNN.

Det er foreslått en ytterligere styrking av Skattefunnordningen i 2016 for å stimulere til økt FoU i bedriftene. Dette på å øke det maksimale fradragsgrunnlaget i Skattefunn for kostnader knyttet til egenutført FoU fra NOK 15 til NOK 20 mill og å øke den øvre grensen for innkjøpt FoU fra godkjent forskningsinstitusjon fra NOK 33 til NOK 40 mill.

Denne rammeøkningen vil sannsynligvis ikke ha noe å si for 99 % av de bedriftene. Et mer effektivt bidrag for bedriftene hadde vært å øke timesatsene, noe som også NFR hadde foreslått. Det ville hatt en langt større virkning for FoU aktivitetene i bedriftene.

Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge (IN) skal visstnok være fornøyd med budsjettet for 2016, hvilket må skyldes økte bevilgninger til miljøteknologiordningen, etablerertilskuddsordningen og et nytt pre-Såkornfond.

Ellers er de fleste programmer omtrent på samme nivå som tidligere. INs hovedmål for 2016 er som tidligere å utløse bedrifts-og samfunnsøkonomisk lønnsom nærings-utvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter.

Av hovedmålet er det utledet tre delmål:

 Flere gode grundere.

 Flere vekstkraftige bedrifter.

 Flere innovative næringsmiljøer.

IN har i hvert fall seksten forskjellige virkemidler, fra rene støttemidler til lånemidler av forskjellige slag.

Etablerertilskuddsordningen.

Denne er nå delt inn i to faser. Fase 1 omfatter tilskudd til markedsavklaring, mens det i fase 2 gis tilskudd til kommersialisering.

Strategien er at et første, mindre beløp (NOK 50-100.000) skal tildeles raskere og til flere bedrifter sammenlignet med tidligere praksis, slik at selskapenes forretningside raskt kan testes mot markedet. I fase to kan bedrifter motta et større beløp til videre-utvikling av forretningsmodellen og til kommersialisering, dersom utfallet av fase en var vellykket.

Etablerertilskudd er svært viktig for de fleste oppstarts-bedrifter og skal bidra til å hjelpe grundere finansielt i en startfase. At det nå er delt i to skaper litt større usikker-het, men praksis synes å være at man kan få bidrag nr. 2 ganske snart etter at fase 1 er vellykket gjennomført.

Ellers jobber IN seriøst med å få ned saksbehandlingstiden på etablerertilskudd, noe som er veldig viktig for de trengende gründerne.

Miljøteknologi ordningen.

Målgruppen er små, mellomstore og store bedrifter i hele landet som skal sette i gang pilot- og demonstrasjons-prosjekter. Det gis investeringstilskudd til disse og denne blir en stadig viktigere ordning.

Bevilgningen for 2016 økes med formidable NOK 134,5 mill. til NOK 465 mill.

Ordningen har en meget høy utløsningsgrad og er tydeligvis helt avgjørende for at mange prosjekter skal få vist seg fram.

IFU/OFU- programmene

Industrielle forsknings-og utviklings-kontrakter (IFU) og offentlige forsk-nings- og utviklingskontrakter (OFU) er av våre favorittordninger i IN.

De fungerer svært bra, støtter viktige prosjekter og er relativt lite byråkratiske.

For 2016 blir rammene bare økt med NOK 5 mill. til 296 mill. Dette er svært skuffende og vanskelig å forstå, da ordningen fungerer svært bra og med gode resultater.

For 2016 foreslås det å styrke bevilgningen til helse, pleie og omsorgs-sektoren og også bidra til at flere kvinner blir grundere.

Norges Forskningsråd (NFR):

De gode budsjettøkningene til NFR som vi har sett de to siste årene, fortsetter i 2016, med en budsjettøkning på hele 10%. Regjeringen har samtidig fastsatt en del nye mål for NFR (hvorav to er de samme som i fjor):

 Økt vitenskapelig kvalitet.

 Økt verdiskapning i næringslivet.

 Et velfungerende forskningssystem.

 God rådgivning.

Økt verdiskapning skal skje gjennom støtte til generelle og tematiske program-mer, internasjonalt forskningssamarbeid, institutter og annen forskningsstruktur samt kommersialiserings- og nettverkstiltak .

(Kilde: Export Finance Services AS)


Våre tjenester

 • Innovasjon og nyskaping
 • Organisasjon og ledelse
 • Styre og styrearbeid
 • Internasjonalisering
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Markedsstrategi nye medier
 • Salgsledelse og personlig salg i B2B markedet
 • Produktivitets- optimalisering
 • Rekruttering
 • Etablering av ny virksomhet
 • Prosjektledelse
 • Butikksalg og ledelse
 • Samarbeid i ledergruppen
 • Management for hire
 • Virkemiddelapparatet
 • Foredragsvirksomhet
 • Bransjeorganisasjoner